021-66398538

دیگ مارست

این دستگاه جهت بررسي رابطه بين فشار و دماي بخار اشباع در حال تعادل با آب در يك محدوده فشار معين مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر انرژي به آب اضافه شود افزايش فعاليت مولكول¬ها سبب مي¬شود تعدادي از آن¬ها سطح مايع را ترك كنند و اين عمل تا رسيدن به حالت تعادل ادامه پيدا مي¬كند. اين تعادل بستگي به فشار ماده خالص (بخار ) در مجاورت با آب دارد.
هر چه فشاركمتر باشد مولكول¬ها راحت¬تر سطح مايع را ترك كرده و انرژی كم¬تري براي رسيدن به تعادل (نقطه جوش ) نياز دارند.
درجه حرارتي كه در آن تعادل اتفاق مي¬افتد، براي يك فشار معين، درجه حرارت اشباع ناميده مي¬شود.

توضیحات

این دستگاه جهت بررسي رابطه بين فشار و دماي بخار اشباع در حال تعادل با آب در يك محدوده فشار معين مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر انرژي به آب اضافه شود افزايش فعاليت مولكول¬ها سبب مي¬شود تعدادي از آن¬ها سطح مايع را ترك كنند و اين عمل تا رسيدن به حالت تعادل ادامه پيدا مي¬كند. اين تعادل بستگي به فشار ماده خالص (بخار ) در مجاورت با آب دارد. هر چه فشاركمتر باشد مولكول¬ها راحت¬تر سطح مايع را ترك كرده و انرژی كم¬تري براي رسيدن به تعادل (نقطه جوش ) نياز دارند.
درجه حرارتي كه در آن تعادل اتفاق مي¬افتد، براي يك فشار معين، درجه حرارت اشباع ناميده مي¬شود

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed